GDPR

Identifikační a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je:

Dalibor Mahdal
Sídlo: Mlýnská 736, Zlín – Malenovice 763 02
IČ: 69686793
DIČ: CZ8105084603
Tel. 572 508 528
E-mail: info@klenotymahdal.cz 
Kontaktní adresa: Klenoty Mahdal, Havlíčkova 173, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případné platební údaje. Účelem je také plnění právních povinností vůči státu.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je kupující
 • splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, (plnění právních povinností vůči státu)
 • oprávněný zájem (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 • smluvnímu dopravci podílející se na dodání zboží, které si kupující sám zvolil na stránce klenotymahdal.cz
 • společnosti pro realizaci plateb na základě smlouvy, kterého si kupující zvolí
 • společnostem zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozem e-shopu
 • společnostem zajišťujícím marketingové služby
 • poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budou správcem uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Osobní údaje budou uchovány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají

Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Práva kupujícího dle článků 15 až 21 GDPR

 • na přístup k osobním údajům dle článku 15 GDPR
 • na opravu osobních údajů, které se ho týkají, na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR
 • na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování dle článku 17 GDPR
 • na omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 GDPR
 • na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2024.